Archiwum / „Świat jest teatrem, aktorami ludzie…”

„Świat jest teatrem, aktorami ludzie…”

KONKURS NA RECENZJĘ SPEKTAKLU PREZENTOWANEGO W RAMACH XI POLKOWICKICH DNI TEATRU

1.Polkowickie Centrum Animacji ogłasza konkurs dla dzieci i młodzieży na recenzję spektaklu, prezentowanego w ramach XI Polkowickich Dni Teatru. 2.W konkursie mogą wziąć udział uczniowie szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. 3.Konkurs zostanie rozstrzygnięty w 2 kategoriach: a) uczniowie klas I – VI b) uczniowie gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych 4.Zadaniem uczestnika konkursu jest napisanie recenzji z wybranego przedstawienia, prezentowanego w ramach XI Polkowickich Dni Teatru w nurcie spektakli dla dzieci i młodzieży. Prace konkursowe, opatrzone dopiskiem RECENZJA oraz zawierające dane autora pracy (imię, nazwisko, wiek, klasę, nazwę szkoły, nr telefonu lub e-mail) należy dostarczyć/nadesłać na adres: Polkowickie Centrum Animacji ul. Skalników 4 59 -100 Polkowice lub promocja@pca.pl w nieprzekraczalnym terminie do 10.04.2009 r. 5.Powołane przez Organizatora Jury oceni prace, według poniższych kryteriów: a) wnikliwość analizy spektaklu, b) walory literackie, c) poprawność językowa, d) oryginalność prezentowanych myśli. 6. Nagrodą główną w każdej kategorii jest APARAT CYFROWY. Jury zastrzega sobie prawo do nieprzyznania poszczególnych nagród i wyróżnień. 7.Wyniki konkursu oraz nagrodzone prace zostaną opublikowane na stronach internetowych pca.pl oraz www.dniteatru.pl oraz w innych mediach, podejmujących tematykę, związaną z tematem konkursu. 8.Laureaci Konkursu zostaną powiadomieni telefonicznie lub pocztą elektroniczną o terminie i sposobie odbioru nagród. 9.Uczestnik Konkursu proszony jest o złożenie oświadczenia, że nadesłana/dostarczona praca jest wynikiem jego indywidualnej twórczości i posiada do niej pełne prawa. W przypadku osób niepełnoletnich oświadczenie składają rodzice lub opiekunowie prawni. 10.Przystępując do Konkursu uczestnik przenosi autorskie prawa majątkowe do nadesłanych utworów na rzecz Organizatora Konkursu w zakresie niezbędnym do publikacji i/lub innego rozpowszechniania oraz opracowania w stopniu, jaki Organizator uzna za stosowny dla prawidłowej realizacji założeń Konkursu. 11.Autorskie prawa majątkowe zostają przez uczestnika Konkursu przeniesione nieodpłatnie na rzecz Organizatora, na okres 5 lat na polach eksploatacji wskazanych w art. 50 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, w tym w szczególności w zakresie wykorzystywania techniką drukarską i cyfrową oraz udostępniania na stronach internetowych Organizatora oraz we wszelkich materiałach promocyjnych i reklamowych, bez względu na sposób ich zwielokrotniania i wprowadzania do obrotu. 12. Ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu należy do Organizatora. 13.Dostarczając pracę na konkurs uczestnik akceptuje jego regulamin i wyraża zgodę na podanie do publicznej wiadomości swoich danych osobowych (imię, nazwisko, wiek, szkoła). Szczegółowe informacje dotyczące konkursu pod nr tel. 076 746 88 15 (p. Agnieszka Błaszczyk). Serdecznie zapraszamy!

Dodaj komentarz

avatar
  Subscribe  
Powiadom o