Archiwum / „Świat jest teatrem, aktorami ludzie…”
recenzja
recenzja

„Świat jest teatrem, aktorami ludzie…”

KONKURS NA RECENZJĘ SPEKTAKLU PREZENTOWANEGO W RAMACH XI POLKOWICKICH DNI TEATRU

1.Polkowickie Centrum Animacji ogłasza konkurs dla dzieci i młodzieży na recenzję spektaklu, prezentowanego w ramach XI Polkowickich Dni Teatru. 2.W konkursie mogą wziąć udział uczniowie szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. 3.Konkurs zostanie rozstrzygnięty w 2 kategoriach: a) uczniowie klas I – VI b) uczniowie gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych 4.Zadaniem uczestnika konkursu jest napisanie recenzji z wybranego przedstawienia, prezentowanego w ramach XI Polkowickich Dni Teatru w nurcie spektakli dla dzieci i młodzieży. Prace konkursowe, opatrzone dopiskiem RECENZJA oraz zawierające dane autora pracy (imię, nazwisko, wiek, klasę, nazwę szkoły, nr telefonu lub e-mail) należy dostarczyć/nadesłać na adres: Polkowickie Centrum Animacji ul. Skalników 4 59 -100 Polkowice lub promocja@pca.pl w nieprzekraczalnym terminie do 10.04.2009 r. 5.Powołane przez Organizatora Jury oceni prace, według poniższych kryteriów: a) wnikliwość analizy spektaklu, b) walory literackie, c) poprawność językowa, d) oryginalność prezentowanych myśli. 6. Nagrodą główną w każdej kategorii jest APARAT CYFROWY. Jury zastrzega sobie prawo do nieprzyznania poszczególnych nagród i wyróżnień. 7.Wyniki konkursu oraz nagrodzone prace zostaną opublikowane na stronach internetowych pca.pl oraz www.dniteatru.pl oraz w innych mediach, podejmujących tematykę, związaną z tematem konkursu. 8.Laureaci Konkursu zostaną powiadomieni telefonicznie lub pocztą elektroniczną o terminie i sposobie odbioru nagród. 9.Uczestnik Konkursu proszony jest o złożenie oświadczenia, że nadesłana/dostarczona praca jest wynikiem jego indywidualnej twórczości i posiada do niej pełne prawa. W przypadku osób niepełnoletnich oświadczenie składają rodzice lub opiekunowie prawni. 10.Przystępując do Konkursu uczestnik przenosi autorskie prawa majątkowe do nadesłanych utworów na rzecz Organizatora Konkursu w zakresie niezbędnym do publikacji i/lub innego rozpowszechniania oraz opracowania w stopniu, jaki Organizator uzna za stosowny dla prawidłowej realizacji założeń Konkursu. 11.Autorskie prawa majątkowe zostają przez uczestnika Konkursu przeniesione nieodpłatnie na rzecz Organizatora, na okres 5 lat na polach eksploatacji wskazanych w art. 50 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, w tym w szczególności w zakresie wykorzystywania techniką drukarską i cyfrową oraz udostępniania na stronach internetowych Organizatora oraz we wszelkich materiałach promocyjnych i reklamowych, bez względu na sposób ich zwielokrotniania i wprowadzania do obrotu. 12. Ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu należy do Organizatora. 13.Dostarczając pracę na konkurs uczestnik akceptuje jego regulamin i wyraża zgodę na podanie do publicznej wiadomości swoich danych osobowych (imię, nazwisko, wiek, szkoła). Szczegółowe informacje dotyczące konkursu pod nr tel. 076 746 88 15 (p. Agnieszka Błaszczyk). Serdecznie zapraszamy!